Satsningar på svenskundervisning

I Uddevalla kommun har barn med annat modersmål än svenska rätt att få en särskild anpassad svenskundervisning. Men få elever lyckas få slutbetyg i ämnet. Nu har en arbetsgrupp tillsatts för att förbättra resursfördelningssystemet och undervisningen. Gruppen ska se över systemet och komma med ett förslag i oktober på vad som kan förbättras. Ankomstgrupper och förberedelseklasser för invandrarbarn som nyligen kommit till Sverige är några av förslagen.