Värnanäs blir skyddsområde

Naturreservatet Värnanäs skärgård i södra delen av Kalmar kommun ingår numera i Helsingforskonventionens nätverk av värdefulla marina områden. Det har regeringen beslutat.

Helsingforskonvensionen är en regional miljöskyddskonvension för Östersjöområdet. Och Sverige har genom medlemskapet tagit på sig att skydda ett representativt nätverk av kust och marina livsmiljöer.

Ett utpekat område innebär att det senast 2010 ska ha en långsiktig skyddsplan.