Sågverksutsläpp i Hyndevadsån

Skogstorps såg utanför Eskilstuna har svårt att klara de miljövillkor som länsstyrelsen tidigare satt upp för utsläppen av miljöfarliga ämnen till Hyndevadsån.
Företagsledningen vill därför ändra villkoren för att lättare klara dem. Ämnena som Skogstorps såg har störst problem att klara gränsvärdena för, är övergödande ämnen som fosfor samt syreförbrukande ämnen.