Hylte kommun får bakläxa i planarbetet

Länsrätten upphäver Hylte kommuns beslut om förändringar i översiktsplanen.
Beslutet hade överklagats av socialdemokraten Ove Gustavsson som anser att beslutet strider mot strandskyddsbestämmelserna. I den nya översiktsplanen har kommunen valt en något mildare formulering när det gäller dispens från strandskyddet än vad som står i miljöbalken. Länsrätten går på Ove Gustavssons linje och tycker att formuleringen avviker allt för mycket från lagens mening. Rätten har också synpunkter på att Hylte kommun inte haft samråd med länsstyrelsen inför förändringen av översiktsplanen som är obligatoriskt enligt lag. Länsrätten upphäver därför kommunens beslut om översiktsplanen.