Lokalpolitiker hotas allt oftare

Det blir allt vanligare med hot och våld mot lokala politiker. Det visar en undersökning som Kommunförbundet har gjort. På Gotland finns dock inga kända fall. Här svarade ingen av nämndsordförandena att de utsatts för våld eller hot om våld.
I landet i stort däremot uppger nära 17 procent att de själva eller någon närstående har utsatts för hot om våld under perioden 1999 till i dag. I enkäten riktade sig Kommunförbundet till samtliga ordföranden i kommunstyrelser och kommunfullmäktige och dessutom alla ordföranden i facknämnder samt ordförande i kommun- och stadsdelsnämnder. Eftersom så många uppgett att de känt sig hotade ska en handbok för hotade politiker presenteras.