Sjukfrånvaron minskar i Älvdalen

Älvdalens kommun har lyckats sänka sina sjuklönekostnader med 13 procent under det senaste året - från närmare 3,1 miljoner kronor till knappt 2,7 miljoner.
Det är flera åtgärder som har bidragit till kostnadsminskningen, bland annat har kommunen inrättat en tjänst med en personalutvecklare som arbetar med den höga sjukfrånvaron. Chefer har fått utbildning när det gäller rehabilitering av sjuk personal. Dessutom har kommunen inrättat en friskvårdstimme i veckan för sin personal.