Omhändertaganden följer inte alltid lagen

Barn och unga som behöver tas om hand av samhället, får inte alltid det skydd och den omsorg dom har rätt till enligt lagen. Den drastiska slutsatsen dras i en rapport som gjorts på uppdrag av socialnämnden i Norrköping.
Målet för vården av de unga är självfallet att den ska bli bästa möjliga, men i verkligheten får handläggarna snarare erbjuda den vårdform som finns tillgänglig. Vare sig det handlar om familjehem eller HVB, hem för vård och boende, är valmöjligheterna nämligen små. - Det saknas platser, konstaterar utredaren Helga Kuntscher. Många socialsekreterare har till och med känt sig direkt tveksamma inför placeringar, men hoppats det skulle gå bra ändå, eftersom det inte funnits alternativ. Men det har också blivit nödvändigt med många omplaceringar och av de barn och unga som togs omhand 2000-2001 behöver alla utom en fortfarande hjälp enligt lagen om vård av unga (LVU). Andra problem är att socialsekreterare inte har tid att diskutera olika sätt att handlägga ärenden och skaffa sig större kompetens. Inte heller hinner socialsekreterarna alltid läsa igenom handlingarna om de ungas problem för att kunna se sammanhang och förhindra att problem återkommer. Det visade sig också att trots att socialsekreterare i början av karriären inte ska vara huvudhandläggare i ärenden som gäller omhändertaganden av barn, ändå i 12 av 34 fall gjort just detta. Socialnämnden vill nu att socialförvaltningen ska bedöma hur man bör gå vidare med resultaten av utredningen.