Jämställdhetsprogram kopierar lagen

Sametingets jämställdhetsprogram är i stora delar en avskrift av jämställdhetslagen. I vissa fall når inte programmet ens upp till det lagen kräver. Det visar en närmare jämförelse mellan lagen och sametingets jämställdhetsprogram.
Lagen måste ju alla följa och det är en miniminivå. Program och planer som lägger sig på samma nivå som lagen kan med bästa vilja i världen inte berömma sig av att vara världens bästa. Första paragrafen i sametingets jämställdhetsprogram är en beskrivning av vad jämställdhet är och en kopia av jämställdhets-lagens målparagraf. Paragraf 2 säger att man har tillsatt en arbetsgrupp för att bland annat skapa en handlingsplan och planen sträcker sig till 2005. Varje år Någon gång under perioden ska arbetsgruppens arbete vara färdigt, enligt sametingets program. Här fyller man inte lagens krav. Enligt 13§ i jämställdhetslagen skall det varje år upprättas en plan för jämställdhets-arbetet. Sametinget har funnits i snart tio år och man arbetar på en plan som skall upprättas varje år. Enligt 10 § i Sametingets program så finns det ännu inte någon plan, utan man skall upprätta ett när man tagit jämställdhetsprogrammet. Världens bästa – avgör själv. Miniminivå Sametingets paragraf fyra är en direkt avskrift av lagens paragraf 2. Sametingets jämställdhetskommitté är också i linje med vad lagen kräver om samverkan. Paragraf 11 är en kopia av lagens paragraf fyra och så här fortsätter det paragraf efter paragraf. Vad gäller utbildning och kompetensutveckling så är det en miniminivå som sametingets program redovisar. Det är alltså en avskrift av lagen – även det. Mildare formulering Och till sist vad som gäller sexuella trakasserier så försöker Sametinget mildra lagen genom att skriva en mildare formulering i sitt program än vad lagen kräver. Så här står det i lagen: ”En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för trakasserier på grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för könsdiskriminering”. Det har i världens bästa jämställdhetsprogram, alltså sametingets, blivit: ”Sametinget ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering”