Stora barngrupper inte bra för de yngsta

Den svenska förskolan är bra för barnens utveckling och hälsa, men när barngrupperna blir större löper de minsta barnen större risker, konstaterar forskare på Läkarstämman i Göteborg.
Tiden som barnen tillbringar på dagis har ökat i alla åldersgrupper och för dom minsta är det olyckligt, säger barnpsykiater Magnus Kihlbom. ”Barnet beroende av kontinuerlig kontakt” – Man vet att det lilla barnet, alltså ettåringen, tvååringen, är väldigt beroende av en kontinuerlig bra känslomässig kontakt med den trygga vuxna personen och har svårt att snabbt skifta över till någon annan eller att förlora kontakten med den vuxna. Men är man bara en person som ska ha kontakt med sju, åtta, nio blöjbarn på en gång säger det sig självt att det händer allt för ofta och under allt för många minuter att det enskilda barnet tappar kontakt med den vuxna och då blir det ett stresstillstånd hos barnet som kan vara skadligt, säger Magnus Kihlbom. Forskarna konstaterar att medan vuxnas arbetsmiljö är strängt reglerad, finns inga riktlinjer för vare sig buller, ljus, ventilation eller lokalyta för barnen. Men det allvarligaste är att kommunernas spariver har medfört personalminskningar, vilket drabbar de minsta barnen, säger Magnus Kihlbom. Många ettåringar är dessutom på dagis längre än deras föräldrar är på jobbet. ”Mer än 36 timmar på dagis” – Redan före maxtaxa tror jag så många som drygt 20 procent av ett- och tvååringarna var mer än 36 timmar i veckan på dagis, säger Magnus Kihlbom. Magnus Kihlbom poängterar att det beror på kvaliteten både i den fysiska och psykiska miljön om förskolan är bra för barnen. Pågående studier visar till exempel att om dagisgården har mycket natur, som klätterträd, så ökar barnens motoriska förmåga. Dessutom får de lättare att koncentrera sig. Ju mer variation i utemiljön desto bättre. Är barnen mycket utomhus så minskar också förkylningarna, konstaterar läkarna.
Anna Larsson