EMU-exporten faller

Andelen av Sveriges export som går till länderna i europeiska valutaunionen. EMU, sjunker och har gjort så de senaste sex åren. I dag går mindre än 40 % av exporten till euro-länderna och det finns tecken på att den här exportandelen kommer fortsätta att minska.
Att exportandelen till euro-länderna gått ner är inte samma sak som värdet och volymen minskat. Räknat i kronor har exporten ökat från 240 till 300 miljarder. Att det ändå en tillbkagång relativt sett beror på exporten till länder utanför EMU ökat mycket mer - inte minst till Asien och Amerika. Dit har exportvärdet ökat från 340 till nästan 500 miljarder kronor de senaste sex åren.