ILO kommer inte att beröra alla samer

ILO-konventionen kommer inte att beröra alla samer som det ser ut idag. Det framkommer i en skrift av juristprofessorn Bertil Bengtsson. Han har specialiserat sig på samisk rätt och satt i högsta domstolen när Skattefjällmålet avgjordes 1981
Bertil Bengtsson analyserar den samiska rätten ur många synvinklar. ILO-utredningen talar om att den samiska rätten ska tillfalla alla samer men som i många andra sammanhang är det problem om vem som äger rätten och hur den ser ut, vem som får och kan utöva den. Utredningen om ILO konventionen har inte fördjupats sig i hur rätten ser ut, menar Bertil Bengtsson. Medlem i samebyn För utredningen som tog reda på vad som krävs för att Sverige ska ansluta sig till den här konventionen, var det tillräckligt att luta sig mot rennäringslagens första paragraf. Den säger att rätten tillkommer den samiska befolkningen och att man måste vara medlem i samebyn för att utöva rätten. Tvinga fram Men professor Bertil Bengtsson frågar sig om sådana regler tar tillräcklig hänsyn till dom icke renskötande samernas intressen. Det är en rätt som inte kan utnyttjas om man inte står utanför sambyn, skriver han. Han antyder att ILO-konventionen skulle kunna tvinga fram en syn på¨den samiska rätten som skulle kunna innebära att man preciserar en rätt för alla samer. Konkret förslag Bertil Bengtsson kommer också med ett konkret förslag på hur man skulle kunna lösa den här segslitna frågan. Skilj mellan rätt till jakt och fiske och rätten till renskötseln i övrigt i lagen. Då skulle dom icke renskötande samerna få samma rätt till jakt och fiske som samebyarnas medlemmar, skriver Bertil Bengtsson Jakt och fiske Lagen skulle kunna vara så att alla samer har rätt till jakt och fiske och rätten till renskötseln skulle kunna villkoras med medlemskap i samebyn. Idag gäller att medlemskap krävs för alla samiska rättigheter. Alla samer skulle kunna få en absolut rätt till jakt och fiske och det skulle kunna härledas från härstammning eller bosättning, skriver professor Bertil Bengtsson.