Nej till bebyggelse på Klasudden

Nordanstigs kommun får bakläxa på sitt beslut om att tillåta en exploatering av den hittills obebyggda havsudden Klasudden. Den nya detaljplanen strider enligt länsstyrelsen mot lagen.
Igår beslutade länsstyrelsen att häva kommunens omdiskuterade beslut, det vill säga att anta en ny detaljplan för den orörda havsudden. Kommunen har tagit ett beslut som direkt strider mot lagen. Riksintresset för naturvård för Nordanstigskusten har inte tillgodosetts i planen och därmed strider detaljplanen mot tredje kapitlet i miljöbalken som handlar om hushållsbestämmelser. Enligt miljöbalken så ska riksintressen tillgodoses i den kommunala planeringen och det har enligt Länsstyrelsen Nordanstigs kommun inte gjort. Därmed är det stora naturvärden som riskerar att exploateras och skadas om den nya detaljplanen hade fått träda i kraft.