Kräver att olycksrisker utreds

Räddningsverket vill att Banverket belyser eventuella olycksrisker i samband med den planerade grundvattensänkningen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen.
I sin ansökan till miljödomstolen i Växjö begär Banverket att få släppa ut 100 liter vatten per sekund under byggtiden. Det nuvarande tillståndet medger bara en tredjedel så mycket. Räddningsverket vill därför att ansökan ska kompletteras med uppgifter om vattenutsläppen kan medföra risker för ras eller skred i området. Dessutom vill Räddningsverket veta hur säkerheten ska tillgodoses vid kemikaliehanteringen om olyckan skulle vara framme. Myndigheten efterlyser främst en redogörelse för olyckor i form av plötsliga utsläpp av farliga ämnen.