Politiker ska lära mer om ILO 169

Information om ILO-konventionen 169 till politikerna och ett samepolitiskt program som ska stärka rennäringens betydelse inom Kiruna kommun. Det fick miljöpartiet att ingå ett samarbete med kirunapartiet och vänsterpartiet.
Lars Törnman, kirunapartiet kan sitta kvar fyra år till som kommunalråd. Det står nu klart efter att vänsterpartiet, kirunapartiet och miljöpartiet enats om en principöverenskommelse mellan de tre partierna. Samiska frågor viktiga för miljöpartiet För miljöpartiet har de samiska frågorna varit viktiga i diskussionerna kring överenskommelsen. Fyra punkter finns med i principöverenskommelsen som berör "samiska" frågor. Partierna lovar att: "Skapa förståelse och utveckling för de samiska frågorna genom att under 2003 påbörja arbetet med ett samepolitiskt program. Programmets syfte skall vara att stärka rennäringens betydelse inom Kiruna kommun." Stärka kunskaper Partierna lovar dessutom att: "Skapa särskilt forum för ömsesidig hänsynstagande och förståelse mellan olika markanvändare inom skogsbruk och rennäring." "Effektivisera ärendehanteringen vad gäller till-fälliga förbudsområden i samband med renkalvnings-tider." "Stärka kommunfullmäktigeledamöternas kunskap om ILO 169. Bjuda in till fullmäktigemöte opartisk expert som informerar fullmäktige om ILO 169."