Norrlands lador bör bevaras

Bevara ladorna i Norrland - det kravet framförs idag till kulturminister Marita Ulvskog i en gemensam uppvaktning från länsmuseerna och länstyrelserna i de fem norrlandslänen.
Lador och andra äldre ekonomibyggnader i odlingslandskapen har ett stort kulturellt värde och man söker därför ett ekonomiskt stöd på 90 miljoner kronor. I den gemensamma skrivelsen framhålls såväl turistintresset som den kunskap om äldre träbyggnadsteknik som finns inrymt i ladornas historia.