OM och Londbörsen startar bolag

OM, som äger Stockholmsbörsen, och London Stock Exchange startar en ny internationell marknadsplats för aktiederivat. Det nya bolag som bildas får namnet EDX London. Handeln på den nya marknadsplatsen beräknas starta under andra kvartalet 2003.
EDX London kommer att ägas till 76 procent av Londonbörsen och till 24 procent av OM. Vid genomförandet av affären kommer EDX London att betala cirka 340 miljoner kronor kontant till OM som betalning för tillgångarna i OM London Exchanges aktiederivatverksamhet. För OM beräknas transaktionen medföra en resultateffekt på netto cirka 190 miljoner kronor under 2003. Utöver den andel av EDX Londons framtida resultat som OM kommer att få genom sitt 24-procentiga ägande kommer Stockholmsbörsen att årligen erhålla en andel av EDX Londons framtida intäkter från svenska aktiederivat.