Lättare att straffa skol- och förskolepersonal

Personal som arbetar med barn kan komma att straffas i större omfattning om de inte anmäler misstankar om att ett barn blivit utsatt för våld eller andra övergrepp. Redan i dag har viss personal anmälningsplikt. Men enligt regeringen sker anmälningar inte tillräckligt ofta. Därför läggs redan före jul ett nytt och strängare lagförslag.
Svante Hanses som är skolchef i Falun tycker att det är bra att frågan lyfts upp och diskuteras. - Finns det missförhållanden som inte anmäls så kanske det finns fog för att skärpa till det här. Enligt regeringen sker det alltså för få anmälningar. Det är bland annat därför en ny lag behövs. Om Falun anmäler för lite vet inte Svante Hanses. - Om det sker för få anmälningar i förhållande till faktiska missförhållanden så måste vi skärpa till oss. Det finns redan något som heter anmälningsplikt för personal som arbetar exempelvis inom skolan och förskolan. Personal som misstänker att ett barn blivit utsatt för våld eller andra övergrepp måste anmäla saken till Socialtjänsten. Men regeringen anser nu att det inte sker tillräckligt ofta. I den nya strängare lagen föreslås bland annat att samhället ska få utökade möjligheter att straffa personal som inte anmäler om de misstänker att ett barn utsatts för misshandel eller andra övergrepp. - Jag tror inte att man löser några problem genom att lagstifta och straffa. Istället krävs det mer information om vilka skyldigheter personalen har. Om det brister hos oss får vi ta tag i den delen, säger Svante Hanses. Lagförslaget som regeringen kommer att lägga fram innan jul kommer också att omfatta personal inom kriminalvården och rättspsykiatrin.