SJ:s revisorer ska granskas

Tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden ska granska om SJ:s revisorer har misskött sitt jobb. Det med anledning av att SJ i princip är konkursmässigt efter att den nya ledningen upptäckt nya kostnader i företaget på nästan en miljard.
Christer Lefrell är chef för Revisorsnämnden – Vi har bestämt oss för att påbörja en förberedande undersökning: kartlägga vad som förevarit i det här ärendet för att få en grundläggande uppfattning om vi ska gå vidare och eventuellt öppna et disciplinärende. Det är två revisorer som arbetat med SJ som ska utredas: en revisor från Riksrevisionsverket och en från det privata revisionsföretaget Andersen, nu övertaget av Deloitte och Tosch. De två kommer den här veckan att få ett brev med ett antal frågor som de ska besvara inom en månad. Om svaren inte tillräckligt övertygande kan Revisorsnämnden göra ett disciplinärende av frågan, något som i värsta fall kan leda till att Revisorerna förlorar sin auktorisation och därmed också sina arbeten. Ärendet kanske inte gå så långt Christer Lefrell betonar dock att det inte idag inte alls är säkert att ärendet kommer gå så långt. Det som Revisorsnämnden reagerat på är uppgifterna att SJ:s företagsledning hittat nya kostnader på nästan en miljard i redovisningen. Det är avtal till kunder som är mindre värda än vad de bokförts som och kostnader för eftersatt underhåll av tågvagnar. Dessutom ska revisorsnämnden granska om informationsgivningen till styrelsen har skett på rätt sätt. Revisorerna börjat få dåligt rykte Men det här är också en förtroendefråga för revisorerna, säger Christer Lefrell. Revisorerna fick ju som yrkesgrupp dåligt rykte i samband med företagsskandalerna i USA kring Enron och Worldcom, där revisorerna anklagats för att ha gömt fakta för att i samarbete med företagsledningen skönmåla verkligheten, – Ja, det är naturligtvis viktigt att man följer upp sådana här ärenden, för det allmänna förtroendet för revisorerna, säger Christer Lefrell.
Tommy Borglund