Privata sågverk kritiska mot statliga Sveaskog

De privata sågverken är mycket kritiska mot statliga Sveaskogs agerande på virkesmarknaden.
Enligt sågverken har tillgången på vedråvara inte blivit bättre och priset har inte blivit lägre, vilket utlovades när Sveaskog bildades. Om inget händer kan det innebära att privatägda sågverk slås ut och att arbetstllfällen försvinner. Sågverkens riksförbund, Svenskt trä och skogindustrierna funderar nu på att gå samman för att bli starkare gentemot Sveaskog.