Kommuner ser olika på tvångsåtgärder

Tvångsomhändertagandet av en liten pojke i Oskarshamn har under de senaste dagarna rönt stor uppmärksamhet. Det är mycket stora skillnader mellan kommunerna när det gäller benägenheten att ta till tvångsvård.
– Det är kommunens bedömning. En annan kommun kan bedöma på ett annat sätt, kanske utifrån sin erfarenhet eller de resurser man har. Man kanske tycker man ska kunna hjälpa familjen på frivillig väg, säger juristen Titti Mattson vid Lunds universitet. Antalet barn som tas om hand av myndigheterna med tvång är ganska konstant över tid, i genomsnitt är 3 000 barn tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem för att de riskerar att ta skada av hemmiljön, det vill säga deras föräldrar klarar inte av att ta hand om dem. Lindrigare fall blir bedömningsfråga Det finns solklara fall som vid incest, där barnen alltid ska omhändertas, men i lindrigare fall blir det en bedömningsfråga och där hanterar olika kommuner ett tvångsomhändertagande på olika sätt. En kommun väljer att försöka stödja familjen så att barnet kan bo kvar hemma medan en annan kommun i ett snarlikt fall beslutar om tvångsomhändertagande. Omöjligt att tala om likhet inför lagen Det går inte att tala om likhet inför lagen eftersom det avgörs av vilka resurser den enskilda kommunen har för att stödja familjerna eller vilken erfarenhet eller kompetens som finns inom kommunen, säger Titti Mattsson. – Om vi har två ganska likartade fall och socialnämnderna väljer att agera på olika sätt kan man se det som en rättssäkerhetsfråga, en brist på lika behandling och en brist på förutsebarhet för det enskilda barnet.
Stefan Winiger