Länsstyrelsen lovar ren luft om 25 år

Inom 25 år ska vi ha frisk luft, en giftfri miljö och rent grundvatten i Jönköpings län. Det är några av de mål som Länsstyrelsen har satt upp i den rapport som läggs fram i veckan.
Det är första gången som Länsstyrelsen pekar ut vad som ska göras i miljöarbetet och vem som har ansvaret för att det utförs. Femton nationella mål har omvandlas till 60 delmål som ska förverkligas på lokal nivå. Det kan gälla radonhalten i skolor, utsläpp av kväveoxid eller ph-värdet i åkermarker. Ett ambitiöst projekt, men Stefan Lundvall som arbetar på Länsstyrelsens sekretariat för en hållbar utveckling, kan redan idag säga att man inte kommer att lyckas på alla områden. Att begränsa mängden giftutsläpp i naturen är ett problem. Bland de gifter som släpps ut i Jönköpings län idag finns cancerframkallande gifter, gifter som påverkar vår arvsmassa och vår förmåga att fortplanta oss. Länsstyrelsen har vissa styrmedel för att se till att målen nås, till exempel kan man ge ekonomiskt stöd till miljöprojekt och påverka genom tillståndsgivning, men det krävs också ett nära samarbete med kommuner och myndigheter.