Slam på åkrarna igen - bönderna tvekar

Nu rekommenderas bönderna återigen att använda slam från reningsverk på sina åkrarEnligt Naturvårdsverket finns det inte tillräckliga bevis för att slammet bär med sig bakterier, i stället menar man att det innehåller mycket näringsrika ämnen. Kommunerna välkomnar förslaget medan lantbrukarna fortfarande är tveksamma.
Nu rekommenderas bönderna återigen att använda slam från reningsverk på sina åkrar - något man inte har gjort det senaste året efter larm om bakterier o smitta i slammet. Enligt Naturvårdsverket finns det inte tillräckliga bevis för att slammet skulle vara skadligt, i stället menar man att det innehåller mycket näringsrika ämnen. Kommunerna välkomnar förslaget som innebär en besparing i och med att man inte behöver lägga det på tippen. Lantbrukarna tycks däremot inte övertygade, det var LRF som fick medlemmarna att sluta använda slam för ett år sen, och där tror man inte att konsumenterna vill köpa slamgödslat livsmedel.