Två nya naturreservat i länet

Kronobergs län får två nya naturreservat. Det är Länsstyrelsen som beslutat att bilda naturreservaten Hinkaryd och Prosteköp.
Hinkaryd är ett 28 hektar stort barrskogsområde med gammal skog av naturskogskaraktär i en mindre sprickdal med en bäck. Reservatet ligger strax sydost om Fröseke. Prosteköp, strax väster om Lidhult, är ett 22 hektar stort område med moränkullar bevuxna med talldominerad naturskog. Där finns också kärr och sumpskogar.