Elev kan få skolskjuts mellan skilda föräldrar

Länsrätten ger Skurups kommun bakläxa i ett ärende där kommunen nekade skolskjuts åt en elev som går i skola i Skurup men som varannan vecka bor hos sin pappa i Malmö.
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att kommunen bara är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts inom kommunen. Men länsrätten menar att kommunens enda uppgift är i bedömningen om man skall bevilja skolskjuts är att ta ställning till om eleven har sådana behov som uppfyller kraven för att vara berättigad till skolskjuts. Kommunen överväger att överklaga länsrättens dom till Kammarrätten.