Svartifiske kan starffas hårdare

Regeringen vill skärpa straffen för brott mot fiskelagen kraftigt, från sex månader till två års fängelse.
En särskild avgift ska få tas ut av fiskare som kommer till hamnar med otillåten fångst och det bör införas en skyldighet för alla som fiskar för försäljning att lämna uppgifter om sina fångster, enligt ett förslag på fredagen. Regeringen vill också ge Fiskeriverket och länsstyrelserna ökade befogenheter att kontrollera båtar och lokaler där fisk hanteras.