"Skogen är viktig"

Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen vill skapa ett särskilt mål för att ta tillvara skogens betydelse för friluftsliv och naturuppleveler. Det framgår av rapporten "Levande skogar i Sörmlands län".
Enligt rapporten har skogen en viktig uppgift som "rekreationskälla". För att kunna nå målet vill skogsvårdsstyrelsen bland annat att kommunerna senast år 2005 har tagit fram policys för hur de kommunägda skogarna ska skötas.