Bristande undervisning på behandlingshem

Ungdomar som vårdas på Björkbackens skol- och behandlingshem i Göteborg får inte undervisning i grundskolans samtliga ämnen.

Det visar en granskning som Skolverket har gjort.

Skolverket har granskat sex särskilda ungdomshem som sorterar under Statens institutionsstyrelse.

På ungdomshemmen vårdas ungdomar som har allvarliga psykosociala problem. När det gäller hemmens utbildningsverksamhet så finns det stora skillnader.

Vissa hem såsom Björkbacken erbjuder inte grundskolans alla ämnen medan ett annat knappt har någon lärarledd undervisning alls.

Just skillnaderna som gör att eleverna inte får någon likvärdig utbildning ser Skolverket allvarligt på. Det är nu något som Statens institutionsstyrelse måste se över och lösa.

När det gäller Björkbacken i Göteborg kritiseras hemmet även för att vissa elever inte får undervisning i svenska som andraspråk och att man inte upprättar korrekta åtgärdsprogram för eleverna.

Men trots bristerna på Björkbacken och de andra särskilda ungdomshemmen så konstaterar Skolverket att eleverna som i många fall har obefintlig eller bristfällig skolgång når goda skolresultat.