Ingen äventyrsskola i Luleå

Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundsärskola och träningsskola i Luleå, den så kallade Äventyrsskolan, har avslagits av Skolverket. Enligt Skolverkets bedömning har sökanden inte visat att man kommer att ha förutsättningar i form av elevunderlag, lokaler samt ekonomi för att driva en fristående skola med varaktighet och stabilitet.

Av den timplan som bifogats ansökan för grundsärskolan bedömer Skolverket att det inte är säkerställt att eleverna kommer att ges möjlighet att nå kunskapsmålen i samtliga ämnen.

Skolverket bedömer därmed att det inte är säkerställt att eleverna kommer att ges en utbildning som ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som särskolan ska förmedla i enlighet skollagen. Det är också oklart vilka årskurser ansökan avser.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se