Industrichef dömdes för miljöbrott

Chefen för ett industriföretag i Eskilstuna dömdes på måndagen för miljöbrott till villkorlig dom och dagsböter mot sitt nekande. Mannen dömdes för att ha släppt ut 4 000 liter orenad behandlingsvätska i en golvbrunn som sedan har gått ut i kommunens dagvattenledning.

Vätskan innehöll mycket höga halter av metaller och andra miljöfarliga ämnen och är klassad som farligt avfall. Rätten ansåg att mannen uppsåtligen förorenat vattnet på ett sätt som kunnat medföra hälsorisker för människor och djur.

Det var två anställda vid företaget som anmälde mannen till miljöförvaltningen i Eskilstuna.