Återvinning av slam kritiseras

Reningsverket i Kungsbacka har blivit ett fördöme för andra kommuner när det gäller att miljöcertifiera slam från reningsverket som bönder kan hämta gratis för att sprida som gödsel på åkrarna. Men slammet kan innehålla smittämnen, läkemedelsrester och miljögifter.