Många hinder för biobränslen

Efterfrågan på miljövänliga biobränslen blir allt större. Men om man ska kunna ta tillvara på den potential som biobränslen har måste en rad hinder övervinnas. Det skriver Partnerskap för global samverkan kring bioenergi i en ny rapport.

Om prognoserna stämmer kommer 20 procent av världens energibehov år 2030 att fyllas av miljövänliga biobränslen. 30 år senare väntas den siffran ha stigit till nästan det dubbla. Förhoppningarna om att biobränslen ska kunna lösa flera av världens stora problem är stora.

De oljeimporterande länderna vill minska sitt beroende av den rekorddyra oljan. Många länder har också satt ambitiösa miljömål och energibehovet i utvecklingsländerna ökar snabbt. Men en rad hinder måste övervinnas om biobränslen ska kunna användas fullt ut.

Handelshinder måste undanröjas
Det skriver 13 av världens största länder som står bakom organisationen Partnerskap för global samverkan kring bioenergi i en ny rapport. Miljöproblem måste lösas och handelshinder undanröjas, innan det går att bygga en världsmarknad för biobränslen.

Bioenergi kan kanske lösa utvecklingsländernas energikris men det får inte ske till priset av att odlingen av biobränslen tränger undan produktionen av livsmedel i de fattiga länderna.

Nya biobränslen kan ge mängder av etanol
Rapporten slår också fast att den bioenergi som finns tillgänglig kan utvecklas på ganska kort sikt.

Så kallade andra generationens biobränslen, som utvinns från cellulosabiomassa, risskal, sockerrörsblast, jordbruksavfall och kommunala sopor eller från mikroalger, väntas ge stora mängder miljövänlig etanol och biobränsle inom de närmaste tio åren.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se