Stora skillnader i hälsan i kommunerna

Det finns stora skillnader i folkhälsa mellan kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Det visar årets Folkhälsorapport som bygger på en stor kartläggning som landstingets Centrum för folkhälsa har genomfört.

Årets rapport innehåller flera förbättringar som enligt Centrum för folkhälsa är så påtagliga att det är fråga om trendbrott. Det handlar framförallt om den psykiska hälsan som har förbättrats, men den är fortfarande hög bland yngre kvinnor. Andelen som rapporterar värk har också minskat och ohälsotalet, som speglar sjukskrivning, har minskat.

Men, ett problem som ökat är den stora skillnaden mellan kommuner och mellan olika socioekonomiska grupper. Exempelvis har skillnaden i medellivslängd mellan kommunerna ökat, som mest lever män sex år längre och kvinnor fyra år längre i de kommuner som noterar högst medellivslängd.

Genomgående för de senaste tjugo årens Folkhälsorapporter är en förbättrad hälsa i allmänhet, men också ökande problem i form av till exempel ökad alkoholkonsumtionen.

De senaste åren har till exempel antalet unga personer som vårdats för alkoholförgiftning ökat, särskilt unga kvinnor.

En nyhet i årets rapport är siffror över hälsan hos olika grupper av utlandsfödda. Som helhet rapporterar gruppen utlandsfödda 40 procent oftare värk och övervikt och 30 procent oftare förekomst av diabetes än personer födda i Sverige, samtidigt är det fler bland utrikes födda som avstår från vård av ekonomiska skäl.