Färre lärare med forskarutbildning vid Karlstads universitet

Bara 49 procent av lärarna vid Karlstads universitet är forskarutbildade. Rikssnittet för landets lärosäten är 62 procent.

Även om andelen forskarutbildade lärare har ökat något på senare år anser Högskoleverket att den fortfarande är för låg. Högskoleverket efterlyser därför en bättre kompetensutveckling för landets adjunkter.

I Karlstad är det idag 273 adjunkter som saknar en forskarutbildning