جمعه ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷، ۲۵ آبان ۱۳۸۶

توقف موقت اجرای احکام اخراج پناهجویان افغان


اداره ی کل امور مهاجرت سوئد تصمیم به توقف موقت اجرای  تمام  احکام اخراج پناهجویان افغان به مناطق جنوبی آن کشور گرفته است. دلیل این تصمیم، وخیم ترشدن اوضاع امنیتی دراین مناطق عنوان شده است.
Dan Eliasson  رئیس اداره ی کل امور مهاجرت می گوید که وضعیت امنیتی در برخی مناطق  افغانستان  به ویژه جنوب بطور مداوم روبه وخامت گذاشته و شرایط دشواری در بسیاری از مناطق ایجادشده است.
او اظهار امیدواری می کند که اداره ی کل امورمهاجرت بتواند تصمیم قطعی دراین مورد و نحوه ی اخراج  ها یا توقف اخراج ها را درهفته ی آینده تعیین و اعلام کند. او اما تاکیدمی کند که این تصمیم به  معنی توقف کامل اخراج ها به منطقه ی جنوبی افغانستان نیست و این موضوع نیز دردست بررسی ست که به جای مناطق جنوبی، پناهجویان به مناطق دیگرافغانستان فرستاده شوند.
اداره ی کل امورمهاجرت پیش ازاین وجود درگیری های مسلحانه در افغانستان را ردکرده و اخراج پناهجویان را به آن کشور بدون خطراعلام کرده بود، اما Dan Eliasson اینک می گوید که شرایط در افغانستان مدام رو به وخامت دارد و پذیرفتن این امرازسوی اداره ی کل امورمهاجرت که در برخی از مناطق افغانستان  درگیری های نظامی وجود دارد، منتفی نیست   ازجمله پیامدهای مستقیم این تصمیم، توقف حکم اخراج دو پناهجوی افغان دربازداشتگاه موقت کمپ پناهندگی فلن است که قراربود امروز اجراشود. حیات حسن یکی از دو پناهجوی درمعرض اخراج که از حدود سه هفته ی پیش در بازداشت به سرمی برند ازاین تصمیم اظهار رضایت می کند و نگرانی خود را ازاین که درصورت اخراج چه سرنوشتی درانتظاراو بود، بیان می کند. بااین حال  Dan Eliasson رئیس اداره ی کل امور مهاجرت در گفتگوبا واحدخبر رادیو سوئد، اکوت تاکیدمی کند که آینده ی این دو پناهجو و امکان اقامت آنها در سوئد به تصمیم هفته ی آینده ی این اداره مربوط می شود و این که تا آن زمان در بازداشتگاه کمپ فلن نگه داشته خواهندشد.