Flera brister vid överförmyndaren

Det finns fortfarande en rad brister vid överförmyndaren på Gotland. Det visar den granskning som länsstyrelsen gjort.

Under flera år har verksamheten vid kommunens överförmyndare kritiserats. Kritiken har bland annat gällt brister i redovisningarna, brister i överförmyndarens kunskaper och att ärenden har tagit lång tid.

Det senaste året har också antalet ärenden som gällt förmyndarskap och god män ökat.

Det har lett till att antalet anställda på expeditionen blivit fler, att juridisk kompetens har knutits till överförmyndaren och att det numera finns en politisk överförmyndarnämnd som har ansvar för verksamheten.

Ett problem i det sammanhanget är att ledamöterna i överförmyndarnämnden ännu inte fått någon utbildning för att klara det uppdrag de haft i snart ett år.

Övriga brister som rapporterats efter länsstyrelsens två inspektioner i år är datorsystemet inte fungerar så bra. Det är bland annat svårt att ta fram statistik och ekonomiska rapporter. Något som länsstyrelsen ser som en allvarlig brist.

Och beslutet att alla gode män ska visa ett utrag ur brottsregistret har ännu inte genomförts.

Andra påpekanden är att förmyndarens expedition inte är tillgänglig för rullstolsburna, att det inte finns nåt besöksrum, att det finns ändringar i redovisningarna som inte förklaras och att det sakans verifikationer och att allt inte diarieförts.