Företagare tror det blir sämre tider

Konjunkturen bland småföretagen på Gotland försvagas, och tillväxten är klart lägre här än i landet i genomsnitt. Småföretagen på Gotland tror dessutom på en kraftig konjunkturinbromsning det kommande året. I inget annat län är småföretagarna så pessimistiska som på Gotland.

I landet som helhet har superkonjunkturen för Sveriges småföretag passerat toppen. Den samlade konjunkturindikatorn faller tillbaka något sedan i våras och företagen räknar med att nedgången fortsätter under det kommande året. Det är främst företag inom tillverknings- och byggindustrin som räknar med avtagande tillväxt.

Fortfarande är bristen på arbetskraft det viktigaste tillväxthindret för småföretagen i Sverige. Svårigheterna att hitta personal är också en av orsakerna till att konjunkturen börjar vika nedåt.

Hela 4 av 10 företag har tvingats tacka nej till beställningar på grund att de inte hittat personal. Problemen har varit störst för industri-, bygg- och konsultföretag.

Reporter:
anna.jutehammar@sr.se