Fångenskap förändrar vilda djurs beteende

För att skydda hotade arter från utrotning hålls många djur i fångenskap generation efter generation.

En ny avhandling från Linköpings universitet visar att detta dock snabbt kan förändra djurens naturliga beteenden, till exempel rädsla för rovdjur, och konsekvenserna kan bli förödande när man i framtiden vill återinplantera hotade djur i deras ursprungliga miljöer.

Som ett komplement till naturvårdande åtgärder försöker man bevara hotade arter i djurparker, ofta i små grupper i skyddade miljöer. Djurparker samarbetar för att undvika inavel i så stor utsträckning som möjligt och målet är ofta att så småningom släppa ut djuren i det vilda igen.

Ofta överlever djur inte sådana utsläpp, vilket kan bero på att de successivt har anpassats till fångenskapsmiljön. Jennie Håkansson, doktorand i etologi vid Linköpings universitet, valde det röda djungelhönset - ursprunget till alla tamhöns - för att studera hur djur påverkas av att leva i fångenskap.

När djungelhöns observerades i olika fångenskapsmiljöer - några i semi-naturlig miljö i stora djurparker, andra i inhägnad respektive inomhus på en forskningsstation - visade det sig att beteendena skilde sig i många viktiga avseenden. Sociala beteenden, födosök och djurens reaktioner på rovdjur var exempel på detta.

Ett försök där kycklingar från olika fångenskapsmiljöer fick växa upp tillsammans visade att de som härstammade från djurparker där hönsen gick fritt omkring, utsatta för rävar och rovfåglar, visade mer rädsla än de som kom från mer skyddade miljöer. Graden av rädsla påverkas alltså av hönsens genetiska bakgrund. Efter tre generationer i samma miljö hade grupperna blivit mer lika varandra i sina reaktioner på rovdjur, vilket visar att anpassningar till en ny miljö kan ske på ett fåtal generationer.

En av delstudierna utfördes i norra Indien, där djungelhönsen lever vilt. Djurens dygnsrytm och aktivitetsmönster studerades i det vilda och i några indiska djurparker. Likheterna var stora mellan de olika grupperna. Artens grundläggande beteenden har bevarats under fångenskapen. Det som förefaller påverkas är alltså framförallt rädsla och reaktion på rovdjur, vilket är av avgörande betydelse eftersom rovdjursanfall är det största problemet för nyutsläppta djur.

Denna avhandling är en av de första systematiska studierna av hur fångenskap påverkar beteende hos djur ur ett bevarandeperspektiv. Trots att det är en fallstudie av en enda art visar avhandlingen att det är viktigt att ta hänsyn till de här frågorna i bevarandeaveln.

(Text: Linköpings Universitet)