Många synpunkter på Sandaområde

Det har kommit in många synpunkter på det planerade nya bostadsområdet vid Lekarve i Sanda där det planeras för tjugoåtta friliggande hus. De flesta vill ha en skogsridå kvar mot intilliggande bostadsormåde som annars anses komma för nära inpå.

Länsstyrelsen var inledningsvis mycket kritisk till byggplanerna men kan nu tänka sig att området byggs. Krititiken kvarstår dock när det gäller markavvattning. Om området måste avvattnas anser länsstyrelsen att begyggelsen inte ska tillåtas.

Vägverket har också en rad synpunkter. Här efterlyses framförallt en helhetsbedömning av trafiksituationen i området.

Beslut om detaljplanen väntas nu av byggnadsnämnden.