Malmö kan få hemläkarbil för de äldre

Politikerna i Region Skåne har fått en utvärdering av akutsjukvårdens verksamhet med läkare ute på fältet, så kallat ”prehospitalt läkarstöd”.

Utredaren Bo Brismar, chefläkare från landstinget i Stockholm, föreslår att Malmö får en speciell läkarbil för hembesök framförallt för äldre. Utvärderingen föreslår även en större samordning mellan läkarna i akutlagen och ambulanserna.

Bo Brismar från Stockholms läns landsting har pratat med såväl PHAT-lagen som ambulanspersonalen och berörda anställda inom när- och akutsjukvården. Uppdraget från Region Skåne var att hitta största möjliga kostnadseffektivitet.

Brismar hittade många samordningsproblem och otydlighet. Hans utvärdering utmynnar i fyra förslag till förändringar.

* PHAT-lagen samordnas med ambulansläkarfunktionen. Fyra ambulansläkarbilar blir tillgängliga alla dagar kl 10.00-18.00. Arbetet förläggs till de olika ambulansdistrikten med fokus på att utveckla de akuta vårdprocesserna.

* Försknings- och utvecklingsverksamheten vid Ambulans-, katastrof- och beredskapsförvaltningen i Skåne förstärks med en heltids forskartjänst (idag är resursen 40%-tjänst.

* I Malmöområdet bemannas en läkarbil alla dagar kl 08.00-22.00 för hembesök framför allt hos äldre och multisjuka.

* Samband mellan ambulans- och närsjukvård utvecklas för att stärka hembesöksverksamheten.