För sent att skydda skogen

Skogsavverkningarna har gått för långt för att den biologiska mångfalden ska hinna räddas. Det befarar både experter och företrädare för myndigheter som arbetar med skogsskydd.

Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi på Mittuniversitetet, säger att den skyddsvärda skogen håller på att ta slut och det är tveksamt om det finns tillräckligt kvar att göra reservat av.

I Västerbottens län är hittills mindre än en procent av skogsmarken nedanför fjällskogarna skyddad. Naturvårdsdirektören Björn Jonsson på länsstyrelsen säger att riksdagens nuvarande mål går att uppnå i länet. Men blir det frågan om skydda dubbelt så mycket till år 2020 som Skogsstyrelsen föreslagit kommer det inte finnas tillräckligt med skyddsvärd skog kvar.