Länet söker nya klimatbidrag

Regionförbundet ansöker till naturvårdsverket om ett bidrag på nästan 47 miljoner för att kunna göra klimatbefrämjande investeringar.  Totalt planeras investeringar på 167 miljloner.

Det handlar om att bygga anläggnigar för biogas, en körsimulator för buss och lastbil, samt också investeringar i fler cykelvägar.

Åtgärderna beräknas spara 14 400 ton i koldioxidutsläpp, något som motsvarar 5 000 kubikmeter olja eller driften av 2 800 normalvillor.

Naturvårdsverket har fått in 71 ansökningar om så kallade klimppengar till ett värde på 2,3 miljarder. Beslut hur de ska fördelas tas i maj 2008.