Tillstånd för att anlägga våtmarken

Nu fortsätter processen för att ersätta våtmarken där Botniabanan dras fram. Banverket har ansökt hos miljödomstolen om att få göra arbeten vid Bubäcken.

Bubäcken rinner från Stöcksjön via Strömbäck ut i havet, och rinner främst genom jordbruksmark. Fiskeriverkets inventering visar att där finns gädda, lake och abborre. Bäver finns där också.

Banverket ska enligt tidigare miljödom restaurera sjön Storavan. Det ska göras genom att vatten från Bubäcken ska pumpas till Storavan och sedan breda ut sig över markerna. Tanken är att bland annat fåglar ska trivas där, och att Natura 2000-området ska utvidgas till att omfatta den nybildade våtmarken.

För arbetet att gräva om bäcken, leda bort vatten och bygga en vägbro intill, söker nu Banverket tillstånd hos miljödomstolen.

Markägare erbjuds ingen kompensation av Banverket. Intrånget ska regleras i samband med reservatsbildning, eller i samband med att länsstyrelsen lämnar tillträde till marken för kompensationsåtgärder en enligt miljöbalken.