Hotellet i Kokkolokkoskogen

Mer undersökningar behövs

Innan planeringen av ett hotell vid korsningen Gutevägen-Söderväg, i Visby fortsätter vill länsstyrelsen att alla intressen vägs mot varandra.

Det gäller att väga värdet för förskolebarn och boende i området att kunna vara i den så kallade Kokkolokko-skogen mot vad ett hotell på platsen ger ekonomiskt. Och där vill länsstyrelsen att kommunen tar tydlig ställning.

Karaktären för området som stakades ut i planer från 1930-talet, med låga hus och grönområden, vill länsstyrelsen bevara - och det planerade hotellet är tre våningar högt. Däremot tycker de inte att några naturintressen av värde hotas i Kokkolokko-skogen.

På länstyrelsen tycker de att det ålderdomliga området kring Söderväg är en vacker infart till Visby, tillsammans med Kungsladugård och området vid Oscarsstenen.

Ännu en gång påpekar länsstyrelsen att de vill att kommunen utreder miljökonsekvenserna av att exploatera området.