sundsvall

Nytt larm om luftmiljön

Luften i Sundsvall är troligen sämre än vad som tidigare redovisats. Ett fel i miljökontorets luftmätningar har gjort att mätningarna visar för låga halter av kvävedioxid och partiklar i Sundsvalls innerstad.

Miljökontorets kontrollmätningar visar nu att föroreningarna eventuellt överskrider den så kallade miljökvalitetsnormen, meddelar miljökontoret i Sundsvall. Om föroreningarna överskrider normen kan regeringen besluta att Sundsvalls kommun ska upprätta ett särskilt åtgärdsprogram för att minska halterna.