Norrköping

Avfallsförbränning mer lönsamt än att elda biobränslen

Trots att både nationella och regionala miljömål kräver att industrin ökar sin användning av biobränslen söker energibolaget Eon nu tillstånd för att få bränna ytterligare avfall, varav en del är miljöfarligt, på Händelöverket utanför Norrköping.

– Träbränsle har helt enkelt blivit för dyrt, säger Rommel Makdessi, miljöcontroller på Eon. 

Konkurrensen om träbränsle är stor i hela norden och priserna har ökat. Sopor däremot får företagen betalt för att ta hand om. Detsamma gäller för miljöfarligt avfall och därför blir det mer ekonomiskt lönsamt att bränna sådant i den nya panna som Eon nu söker tillstånd för.

– Så som marknaden ser ut nu så kommer vi bli starkt begränsade om vi bygger denna panna för biobränsle, säger Rommel Makdessi.

Miljöfarligt avfall
Men det är alltså inte bara sopor som Eon vill elda upp. Det handlar även om material som betraktas som miljöfarligt. Exempelvis gamla elstolpar som innehåller det giftiga ämnet kreosot, oljerester och avloppsslam. Det miljöfarliga avfallet har fått kritikerna Britta Kahanpää och Per Almgren som var åhörare vid miljödomstolens förhandling i Norrköping att reagera.

– Man skall bränna sånt här avfall i anläggningar som är gjorda för det, säger Britta Kahanpää som menar att Eon:s anläggning inte är gjord för miljöfarligt avfall.

– Allmänhet och politiker har inte fått klart för sig att det kommer bli större utsläpp ifrån Händelöverket, hävdar Per Almgren.

Tar kritiken med ro
Eon tar dock kritiken med ro och menar att det miljöfarliga avfallet kommer att förbrännas på ett sätt som gör att miljöpåverkan blir minimal.

Länsstyrelsen, som är remissinstans till miljödomstolen, tycker dock att flera av de utsläppshalter som Eon nämner i sin ansökan borde minskas. Dessutom anser de att förbränning av avloppsslam skall undvikas då viktiga näringsämnen istället skall föras tillbaka till jorden.

Totalt sätt en miljövinst
Eva Schlyter, regionchef på Eon, säger att företaget redan nu anpassat sin ansökan till vissa av länsstyrelsens krav och att  en ny panna på Händelö ändå är miljömässigt bra i ett större perspektiv. Detta eftersom den kommer att framställa ännu mer el och ånga som kan ersätta kolbaserad elproduktion utomlands. Den mindre del kol som fortfarande förbränns på Händelö säger hon också skall minska.

– Det betyder att vi kommer använda mindre kol än vad vi gjorde 2006 och 2007.

Varför använder ni kol överhuvudtaget?

– Kolpannan är en spetsanläggning, den kör vi bara om det är oerhört kallt eller om det är problem med de andra pannorna, säger Eva Schlyter.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se