Fartyg utan trål får fiska mer torsk

Torskransonen för fartyg som fiskar med andra redskap än trål i Östersjön höjs. Orsaken är att de fartyg som inte använder trål, inte har fiskat upp så mycket torsk som förväntats.

Från och med den 11 februari så fördubblar nästan Fiskeriverket ransonen för de fartyg som fiskar torsk med andra redskap än trål i Östersjön.

Ransonen höjs för icke trål-fiskande fartyg från 700 kilo till 1200 kilo per ranson och vecka. Hur mycket varje fartyg får fiska per vecka beror på hur många ransoner man har.