Kommunerna missar att elever inte går i skolan

Många elever går inte till skolan och kommunerna i landet har för dåliga koll på vad som händer med de eleverna, det anser skolverket. I Dalarna så har enbart hälften av skolorna rutiner för att rapportera elevers långvariga frånvaro vidare till förvaltningen.

Under vårterminen 2007 det ungefär 1600 elever som inte gick i skolan utan var frånvarande i minst en månad. Skolverket har fått många anmälningar från bland annat oroliga föräldrar berättar Birgitta Andrén på Skolverket. 

– De har tyckt att barnet inte fått det stöd de behövt eller upplevt kränkande behandling och så har man funnit att barnet inte går i skolan.

Hur många elever som inte går till skolorna i Dalarna är svårt att säga men vad som säkert är att även skolorna här måste bli bättre på att sätta in stödåtgärder så att inte ströfrånvaro blir långvarig frånvaro säger skolverkets. Och det är kommunernas ansvar att se till att skolorna har bra rutiner för att göra det.

En enkät skickades ut till landets skolor för att bland annat se hur pass bra grepp kommunerna har på de elever som är borta från skolan en längre tid utan vare sig sjukintyg eller beviljad ledighet. I Dalarna svarade alla kommuner utom Gagnef och Ludvika på enkäten. Det visade att bara drygt hälften av kommunerna som svarat har rutiner för rapportering från skolan till kommunen när elever är borta en längre tid. Det är bättre än snittet i landet då enbart en tredjedel av kommunerna har de här rutinerna, men det räcker inte säger skolverket.                                                                                                       

- Alla barn har rätt till utbildning så det är inte acceptabelt att det är många som inte är i skolan på länge. Det är väldigt viktigt att skolorna har en löpande uppföljning av frånvaron och att kommunen bevakar att det här sköts.

Vansbro är en av kommunerna i Dalarna då den ogiltiga frånvaron hittills har skötts enbart på skolnivå. Men där har man planerat att skapa rutiner och de fick en extra knuff av skolverkets rapport berättar tillförordnade skolchefen Margareta Persson.                                                                             

- Vi håller precis på att se över de här rutinförfarandet så inom några veckor så ska vi ha en rutin färdig som jag hoppas att vi ska kunna arbeta efter. Jag tror att vi kommer att bli uppmärksammare på de eventuella problem som finns.