Gasansökan måste kompletteras

Regeringen har i ett brev till Nord Stream begärt kompletterande uppgifter till ansökan om att bygga en gasledning från Ryssland och Tyskland.

-Ansökan är i detta skede så ofullständig att vi inte ens skickar ut den till myndigheterna. I praktiken skickar vi den tillbaka med vändande post, säger miljöminister Andreas Carlgren (c).

Bland annat kräver Carlgren att Nord Stream redovisar miljökonsekvenser i högre utsträckning och dessutom pekar ut alternativa sträckningar av den föreslagna gasledningen.

Bland annat vill han se ett så kallat nollalternativ utvecklas:

-Det innebär att rörledningen inte dras till havs, säger Carlgren.

Utvecklat och fördjupat underlag i miljökonsekvensbeskrivningen för serviceplattformen utanför Gotska Sandön är ett annat krav från den svenska regeringen.

Nord Stream måste även visa att man har valt det miljömässigt minst skadliga sträckningen, förklarar Carlgren.

-Vi inleder inte ens bedömningen förrän ansökan är fullständig. Bollen ligger nu hos Nord Stream att lämna in en fullständig ansökan, säger han.

Nord Streams ansökning kom in till regeringen den 21 december i fjol. När den svenska handläggningen av ärendet är klar är i nuläget svårt att avgöra, enligt Carlgren.

-Omfattande prövningar brukar ta längre tid. Det beror på ansökningshandlingarnas kvalitet, säger han.

I ett pressmeddelande poängterar Carlgren att ansökningarna måste vara ”precisa, definitiva och väl underbyggda” för att en svensk prövning ska kunna genomföras.

”Bolaget har det fulla ansvaret för att ansökningar med miljökonsekvensbeskrivningar uppfyller de höga kvalitetskraven”, kommenterar han där.

Några synpunkter på om gasledningen i teorin skulle kunna vara önskvärd vill Carlgren inte ge.

-Vi kan konstatera att den inte byggs av svenskt intresse. Den byggs inte för att förse Sverige med gas. Men det har inte med miljöprövningen att göra, säger han.

Bolaget hoppas på byggstart 2009. Ledningen ska enligt planen gå genom den svenska ekonomiska zonen i Östersjön.