Sörmland

Sörmland tar emot flest flyktingar

Sörmland tog förra året emot fler flyktingar än de flesta andra län. Totalt 1 000 nyanlända invandrare bosatte sig då i Sörmlands kommuner. Det är fler flyktingar per 1 000 invånare än något annat län.

Anledningen till att så många kommer till just Sörmland beror, enligt länsstyrelsen, i första hand på att Eskilstuna och Katrineholm, har haft en hög invandring de senaste åren.

Och som en följd av det, väljer även många nyanlända att bosätta sig i dessa kommuner, nära släkt och vänner.

De allra flesta asylsökande, som beviljats uppehållstillstånd den senaste tiden, kommer från Irak och närliggande områden, samt Somalia.

Och när det gäller hur många som kom hit i absoluta tal, så var det bara de tre storstadsregionerna (Stockholm, Malmö, Göteborg) samt Östergötlands län, som tog emot fler.

Migrationsverkets prognos pekar mot att flyktingmottagandet kommer att ligga kvar på en hög nivå, även i år.  

Invandringen är enligt länsstyrelsen i Sörmland viktigt för den framtida befolkningsutvecklingen i flertalet kommuner. Trots ett positivt födelseöverskott i Södermanland under 2007, det första på 15 år, utgörs den främsta delen av länets befolkningstillskott sedan flera år av invandring.

Under 2007 tecknade samtliga sörmländska kommuner treåriga avtal om flyktingmottagande med staten, något som ger en bra grund för gemensamt utvecklingsarbete i länet. Kommunernas flyktingmottagande ser emellertid olika ut. Eskilstuna kommun tar emot nära hälften av länets samlade mottagande och förutsättningarna är därför annorlunda jämfört med länets mindre kommuner. Regeringens ambition är att nyanlända invandrare i första hand ska bosätta sig där bäst förutsättningar till arbete finns, något som ofta försvåras av det faktum att det i tillväxtregioner råder brist på bostäder.

-  De sörmländska kommunernas flyktingmottagande är betydelsefullt både för Stockholm - Mälarregionen och hela riket, säger landshövding Bo Könberg. Många invandrare som söker sig till Sverige är högutbildade och det blir en utmaning för oss att på bästa sätt ta tillvara deras kompetens och korta vägen till arbetsmarknadsetablering. Integrationen på arbetsmarknaden är en av länets och Mälardalens viktigaste frågor i framtiden, starkt kopplad till regionens tillväxt och utveckling.