Ny myndighet föreslås för samefrågor

Sametinget kan bli utan arbetsuppgifter. Det här varnar rennäringsdelegationen i Västerbotten för om förslagen i sametingsutredningen blir verklighet. Delegationen föreslår en helt ny myndighet - ett sameverk.
Det är förra landshövdingen Ingemar Eliassons utredning om sametingets roll det handlar om. Utredningen föreslår en rad åtgärder för att stärka sametinget och göra det mer självständigt, bland annat genom att sametinget själv får välja ordförande. Utredningen anser också att en klar skiljelinje bör dras mellan sametinget som myndighet och folkvalt organ. Därför föreslås en ny bestämmelse i sametingslagen som reglerar att frågor som rör förvaltning ska kunna behandlas av nämnder, precis som i kommunerna. "Blir utan arbetsuppgifter" Men det här varnar länsstyrelsens rennäringsdelegation för i sitt remissyttrande - det finns en risk för att förslagen leder till att sametinget till slut blir helt utan arbetsuppgifter. - Om man genomför förslagen från Eliasson lägger man över många arbetsuppgifter på sametinget. Men då skulle det svenska samhället protestera och säga att det här är frågor som också berör oss. Effekten blir att riksdagen inte ger sametinget fler uppgifter och vi får ett sameting som knappt har de arbetsuppgifter den har idag, säger Lars-Göran Brandt, rennäringsdirektör vid länsstyrelsen i Västerbotten. Ny myndighet Delegationen skissar i sitt yttrande därför på en helt ny myndighet mer fristående från sametingets politiker -ett sameverk. - Det skulle behövas en institution någonstans mellan det svenska och det samiska samhället som kan hantera de här blandade frågorna som rör både samer och svenskar, säger Lars-Göran Brandt. Men det är ingen ny tanke som rennäringsdelegationen för fram. Sametingets kanslichef Lars-Nila Lasko har på uppdrag av den förra sametingsstyrelsen lagt fram ett liknande förslag. Sametingsutredningen har också berört förslaget om ett särskilt sameverk men utredningens slutsats är att en sådan institution skulle minska det folkvalda sametingets roll.